Join ( ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ )

Join as an Agri-Entrepreneur
( ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ କୃଷି-ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ )

I hereby declare that the above given information provided by me in my knowledge is correct. I understand and accept that if I have given any incorrect information, my application form will be rejected for the AEPS-2018 registration. ( ମୁଁ ଏଠାରେ ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଅଟେ | ମୁଁ ବୁ understand ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଦେଇଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ କର ଭୁଲ ସୂଚନା ମୋର ଆବେଦନ ଫର୍ମ AEPS-2018 ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେବ )

 

Join as a Trainer
( ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ )

Already have an account? Login